Music Player: Off
16°C

Novosti

JAVNI POZIV za prijavu projekata-manifestacija za financijsku potporu u 2018. godini

Predmet Poziva je dodjela financijskih potpora za realizaciju različitih turističkih inicijativa –projekata proizvoda, događanja, kojima se obogaćuje turistička ponuda i unapređuju uvjeti za boravak turista na području Općine Sv. Filip i Jakov
TURISITIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE SV.FILIP I JAKOV


                   JAVNI POZIV
za prijavu projekata-manifestacija za financijsku potporu u 2018. godini

                               I
           PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Poziva je dodjela financijskih potpora za realizaciju različitih turističkih inicijativa –projekata proizvoda, događanja, kojima se obogaćuje turistička ponuda i unapređuju uvjeti za boravak turista na području Općine Sv. Filip i Jakov i to aktivnosti:
1.    Organizacija turističkih manifestacija ( kulturnih, zabavnih, sportskih );
2.    Očuvanje i turistička valorizacija kulturne baštine;
3.    Projekti iz područja zaštite okoliša.

                              II
          KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA
1.    Jasno definiran sadržaj i aktivnosti;
2.    Originalnost aktivnosti u smislu obogaćenja turističke ponude na području Općine;
3.    Sadržaj koji doprinose produženju turističke sezone;
4.    Doprinos promociji i jačanju image-a destinacije;
5.    Učešće podnositelja zahtjeva u sufinanciranju aktivnosti projekta iz vlastitih izvora;
6.    Učešće drugih subjekata u sufinanciranju aktivnosti projekta;
7.    Procjena doprinosa razvoju turističke ponude i unapređenju uvjeta boravka turista;
8.    Realizacija projekta u tekućoj godini.

                              III 
           NAMJENA SREDSTAVA POTPORE
Odobrena sredstva mogu se koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena i to za sufinanciranje radova i troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju projekta.
Bespovratna sredstva potpore ne mogu se koristiti za:
-    Kupnju nekretnina i prijevoznih sredstava,
-    Troškove redovitog poslovanja ( plaće i ostala primanja zaposlenih, poreze i doprinose, režijske troškove, poštanske i telekomunikacijske troškove, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade,
-    Izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
-    Sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog projekta


                                IV
                    KORISNICI SREDSTAVA
Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne osobe: udruge, zadruge, ustanove i ostali čiji je projekt u skladu s kriterijima Javnog poziva.
Zahtjevi podnositelja koji imaju nepodmirenih obveza prema TZO Sv.Filip i Jakov ili nisu dostavili kompletna izvješća o odobrenim sredstvima za 2017 godinu  neće se razmatrati.
Zahtjevi se predaju na obrascu koji se može preuzeti u Turističkom uredu Sv.Filip i Jakov radnim danom od 8:00-15:00 ili preuzeti sa Internet stranice www.sv-filipjakov.hr
Zahtjevi se dostavljaju osobno ili poštom na adresu: Turistička zajednica općine Sv.Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv.Filip i Jakov uz naznaku „Za Javni poziv“

                               V
            ROK ZA PODNOŠENJE I ODOBRENJE POTPORE
Rok za podnošenje projekata je 31.03.2018 godine odnosno do isteka raspoloživih sredstava. Nepotpuni  projekti neće se razmatrati. Odluku o izboru projekata i visini potpore donijeti će Turističko vijeće TZO Sv.Filip i Jakov.
TZO Sv.Filip i Jakov će sa nositeljem projekta kojemu Turističko vijeće odobri potporu sklopiti Ugovor koji će se urediti: način korištenja potpore, način praćenja realizacije projekta, isplata potpore, nadzor namjenski korištenih sredstava i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju događanja i dodjelu potpore
Isplata odobrenih sredstava vršit će se isključivo nakon realizacije projekta i podnošenja izvješća Turističkoj zajednici s priloženim dokaznicama ( računi, ugovori, fotografije, članci iz novina i sl.) o realiziranom projektu.
TZO Sv.Filip i Jakov ima pravo praćenja provjere točnosti podataka iz dostavljene dokumentacije i zadržava pravo nadzora te pravo traženja dopune dokazne dokumentacije  realizaciji projekta i izvršenim plaćanjima.

Urbroj: 40-2/18
Sv.Filip i Jakov, 1.veljače 2018

DIREKTORICA
TURISTIČKOG UREDA
Klara Eškinja Glavan, dipl.oec.

OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTA 2018 godina

Arhiva

Say yes