Music Player: Off
16°C

Novosti

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SV.FILIP I JAKOV objavljuje JAVNI POZIV za prijavu projekata-manifestacija za financijsku potporu u 2017. godini

Predmet Poziva je dodjela financijskih potpora za realizaciju različitih turističkih inicijativa –projekata proizvoda, događanja, kojima se obogaćuje turistička ponuda i unapređuju uvjeti za boravak turista na području Općine Sv. Filip i Jakov

 Aktivnosti:

 1. Organizacija turističkih manifestacija ( kulturnih, zabavnih, sportskih);
 2. Očuvanje i turistička valorizacija kulturne baštine;
 3. Projekti iz područja zaštite okoliša.

II

KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA

 1. Jasno definiran sadržaj i aktivnosti;
 2. Originalnost aktivnosti u smislu obogaćenja turističke ponude na području Općine;
 3. Sadržaj koji doprinose produženju turističke sezone;
 4. Doprinos promociji i jačanju image-a destinacije;
 5. Učešće podnositelja zahtjeva u sufinanciranju aktivnosti projekta iz vlastitih izvora;
 6. Učešće drugih subjekata u sufinanciranju aktivnosti projekta;
 7. Procjena doprinosa razvoju turističke ponude i unapređenju uvjeta boravka turista;
 8. Realizacija projekta u tekućoj godini.

III 

NAMJENA SREDSTAVA POTPORE

Odobrena sredstva mogu se koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena i to za sufinanciranje radova i troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju projekta.

Bespovratna sredstva potpore ne mogu se koristiti za:

-       Kupnju nekretnina i prijevoznih sredstava,

-       Troškove redovitog poslovanja ( plaće i ostala primanja zaposlenih, poreze i doprinose, režijske troškove, poštanske i telekomunikacijske troškove, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade,

-       Izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,

-       Sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog projekta

 

 

IV

KORISNICI SREDSTAVA

Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne osobe: udruge, zadruge, ustanove i ostali čiji je projekt u skladu s kriterijima Javnog poziva.

Zahtjevi podnositelja koji imaju nepodmirenih obveza prema TZO Sv.Filip i Jakov ili nisu dostavili kompletna izvješća o odobrenim sredstvima za 2016 godinu  neće se razmatrati.
Zahtjevi se predaju na obrascu koji se može preuzeti u Turističkom uredu Sv.Filip i Jakov radnim danom od 8,00-15,00 ili preuzeti sa Internet stranice
www.sv-filipjakov.hr

Zahtjevi se dostavljaju osobno ili poštom na adresu: Turistička zajednica općine Sv.Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv.Filip i Jakov uz naznaku „Za Javni poziv“

IV

ROK ZA PODNOŠENJE I ODOBRENJE POTPORE

Rok za podnošenje projekata je 28.02.2017 godine odnosno do isteka raspoloživih sredstava. Nepotpuni  projekti neće se razmatrati. Odluku o izboru projekata i visini potpore donijeti će Turističko vijeće TZO Sv.Filip i Jakov.

TZO Sv.Filip i Jakov će sa nositeljem projekta kojemu Turističko vijeće odobri potporu sklopiti Ugovor koji će se urediti: način korištenja potpore, način praćenja realizacije projekta, isplata potpore, nadzor namjenski korištenih sredstava i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju događanja i dodjelu potpore

Isplata odobrenih sredstava vršit će se isključivo nakon realizacije projekta i podnošenja izvješća Turističkoj zajednici s priloženim dokaznicama ( računi, ugovori, fotografije, članci iz novina i sl.) o realiziranom projektu.

TZO Sv.Filip i Jakov ima pravo praćenja provjere točnosti podataka iz dostavljene dokumentacije i zadržava pravo nadzora te pravo traženja dopune dokazne dokumentacije  realizaciji projekta i izvršenim plaćanjima.

Sv.Filip i Jakov, siječanj, 2017

OBRAZAC PRIJAVE PROJEKTA ZA SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA U 2017. GODINI

Arhiva

Say yes